دانستنی های جالب درباره گذرنامه

پاسپورت یا گذرنامه برگه ای معتبر برای شناسایی در کشورهای خارجی است و از اصلیترین مدارک شناسایی است که باید در هنگام سفرهای خارجی به همراه داشت. با این وجود پاسپورت هایی وجود دارند که از این قاعده مستثنی اند و به منظور اهداف دیگری صادر می شوند. در این مقاله برخی از عجیبترین و […]